Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

بلوک سیمانی فوم دار

0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 50,000 تومان

موجود

زمان تحویل : 72 ساعت

عدد +
افزودن به علاقمندی

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی این ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮم دار

  • وزن کم : وزن ﮐﻢ ﺑﻠﻮک های ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮم دار ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻮﮐﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎر ﻣﺮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎر را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺠﻤﻮع وزن ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﯾﻮار 15ﺳﺎﻧﺘﯽ از ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮم داردر ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﺘﮑﺎری از ﭘﻮﮐﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺣﺪود 90 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  و ﺑﺎ ﭘﻮﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺪود 70 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دﯾﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
  • مقاومت : ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼت در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻫﺮ ﺑﻠﻮک در دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ ، ﺷﮑﻞ ﺳﺎزه ی ﺑﺘﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﺎﻻ در ﺑﻠﻮک، ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮک و ﻧﺸﺴﺖ دﯾﻮار ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮار وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮک ﺧﻮردن اﻧﺪود ﮔﭻ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن در اﯾﻦ دﯾﻮار  ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
  • ﺟﺬب آب ﻣﻨﺎﺳﺐ : ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺟﺬب آب ﺑﻠﻮک ، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﻧﺪودﮐﺎری و ﺳﻨﮓ ﮐﺎری و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺟﺬب آب ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﮔﯿﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪود ﮐﺎری ﮔﭻ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻮک و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺳﻨﮓ ﮐﺎری و ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری دﯾﻮار، ﻣﻼت ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﺳﺮﯾﻊ آب ﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮک ، ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻼت ﺳﻮﺧﺘﻪ و از ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﻣﻼت ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺟﺮای اﻧﻮاع ﻣﻼت و اﻧﺪودﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮم دار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ زﺑﺮ روﯾﻪ ﺑﻠﻮک و ﺟﺬب آب ﻣﻨﺎﺳﺐ آن، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻠﻮک ﺑﺎ ﻣﻼت وﻧﯿﺰ اﻓﺖ و ﺧﺰش ﻧﺎﭼﯿﺰ آن، از اﯾﺠﺎد ﺗﺮک در ﻣﻼت و اﻧﺪود در دراز ﻣﺪت، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

  • عایق حرارتی : ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮﻧﯽ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 12 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺿﺨﺎﻣﺖ 10 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ  در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﻮار ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺮای ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻠﻮک 15ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )10ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﺎﯾﻖ+ 5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮑﺪاﻧﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ R= 2/223  (m .k/w ) و ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗﯽ آن U=0/45  ( w/m .k) ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻘﺮارت ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﺎس ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • فساد ناپذیری : اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ﺑﺎ pH ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 7 در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻃول زﻣﺎن وارد ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﭻ نوع ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
  • مقاوم در برابر آتش : ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﻮم دار ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﮑﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ 4 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ می ﺒﺎﺷﻨﺪ.
  • کار پذیری فیزیکی : ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش، ﻣﯿﺦ ﮐﻮﺑﯽ، ﺳﻮراخ ﮐﺎری ، ﺷﯿﺎر زﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ وﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ، ﺑﺮروی ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮم دار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮز ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

ﺳﻮراخ ﻫﺎ و محل های ﺑﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺬاری ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎ ، در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ، ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ، ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و کابل های ﺗﻮﮐﺎر و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﻨﮕﺎم دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻨﺪن و ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ از ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ دﯾﻮار اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎ وﺳﺎﯾل مرﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.

مراقبت

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﯾﺎ وﻗﻔﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ، دﯾﻮارﭼﯿﻨﯽ را از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ، ﺣﺮارت زﯾﺎد ، وزش ﺑﺎد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺦ زدن های اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ در دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن ﯾﺦ زدن ﻣﻼت وﺟﻮد دارد ممنوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎرف دﯾﻮارﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎن ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 روز ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻃﻮل دوره ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﯾﻮار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد، اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز ﺑﺎﺷﺪ.

نظرسنجی

پاسخگویی فروشنده
قیمت
کیفیت کالا و خدمات

پر فروش ترین ها