Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

پوشش های ساختمان

  • پوشش ها در چهار گروه دسته بندی شده اند که هر دسته بندی شامل زیر گروه هایی هست و در لیست گروه بندی ها، زیر گروه های هر دسته بندی نیز قابل مشاهده است.
  • در خصوص محصولاتی که نیاز به خدمات نصب و سرویس و اجرا داشته باشند می توانید جهت بازدید کار و برآورد هزینه و اندازه گیری، درخواست اعزام کارشناس نمایید.
  • ایران پرومارت بهترین افراد و استادکار را جهت بررسی، اعزام خواهد کرد.

درخواست بازدید و اندازه گیری

  • فیلترها
  • قیمت
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 4,000,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 2,000,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 2,000,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 2,000,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 2,000,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,800,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,800,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,800,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,600,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,600,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,600,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,300,000 تومان

موجود

تامین کننده: آلسون
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,200,000 تومان

موجود

تامین کننده: آلسون
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,200,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,080,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,000,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو
0.00 ( 0 نظر )
قیمت: 1,000,000 تومان

تمام شده !

تامین کننده: شرکت دبکو