Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

مصالح ساختمانی

تامین کنندگان :

  1. تامین کننده موظف است در زمان مقرر بار خریداری شده را سالم و طبق فاکتور تحویل خریدار نماید.
  2. وسلیه نقلیه مورد استفاده جهت ارسال بار دارای تجهیزات و لوازم کافی و استاندارد جهت مهار بار را داشته باشد. ( جلوگیری از خیس شدن، ریزش بار در سطح جاده و خیابان و نظایر آن )


تامین کننده موظف است قبل از بارگیری محموله خریداری شده با ایران پرومارت هماهنگی های لازم را بعمل آورد.


-------------------------------------
خریداران :

خریدار موظف است امکانات تخلیه بار را قبل از رسیدن محموله، فراهم کند.

  1. نیروی انسانی کافی و کارآمد جهت تخلیه بار
  2. فضای کافی و امن جهت استقرار وسیله نقلیه حمل بار

نکته : در خصوص خریدهای عمده (کامیونی / تناژ )، طبق مصوبات شورای شهر و شهرداری تهران وسایل نقلیه ویژه حمل محموله های ساختمانی فقط بعد از ساعت 22 و تا قبل از ساعت 6 صبح مجاز به طردد در سطح شهر می باشند. لذا زمان تخلیه بار بین این ساعات خواهد بود.

در حال بروز رسانی .....